Služby

Úvod Služby

1. Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • Peňažný denník
 • Pokladničná kniha (v tuzemskej aj cudzej mene)
 • Knihy pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • Spracovanie  DPH  priznania
 • Spracovanie účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, daňové priznanie
 • Inventarizácia v súlade so Zákonom o účtovníctve
 • Poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva

 

2. Vedenie podvojného účtovníctva

 • Účtovný denník

 • Hlavná kniha

 • Evidencia pohľadávok a záväzkov

 • Spracovanie  DPH  priznania

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov

 • Ročná účtovná závierka, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, daňové priznanie k dani z príjmov

 • Inventarizácia v súlade s postu

 • Poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva

 • Spracovanie štatistických výkazov

 • Inventarizácia v súlade so Zákonom o účtovníctve

 • Vypracovanie mesačných reportov v prípade potreby

 

3. Podnikateľské plány a poradenstvo

 • Komplexné poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva

 • Podnikateľské plány

 • Spracovanie daňových priznaní

 • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov

 • Informácie o daňových povinnostiach

 • Poradenstvo pri zakladaní a transformáciách spoločností

 • Zastupovanie pri daňových kontrolách

4. Mzdová agenda

 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

 • Spracovanie mesačných miezd pracovníkov

 • Mzdové listy

 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia

 • Spracovanie príkazov na úhradu miezd, odvodov a daní

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti

 • Vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov

5. Finančné analýzy

 • Finančná analýza ako služba - ide o spracovanie finančnej analýzy v rozsahu požiadaviek zákazníka. Výsledkom je správa o finančnej situácii podniku s návrhom opatrení a riešenia vzniknutých problémov.

6. Ostatné služby

 • Komunikácia s úradmi - daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa

 • Zastupovanie pred miestne príslušným daňovým úradom

 • Zastupovanie pred sociálnou a zdravotnými poisťovňami

 • Zabezpečenie uloženia dokumentov do zbierky listín

 • Spracovanie finančných a ekonomických analýz

 • Spracovanie podnikateľského zámeru 

 • Kontrola interného účtovníctva vo firme
 • Rekonštrukcia účtovníctva
 • Spracovanie intrastatu
 • Vypracovanie výročnej správy
 • Vypracovanie štatistických výkazov

 


Copyright 2015 - 2021 © uctovnictvo-jagespis