Zmeny v uložení pokuty zo strany správcu dane od 1.1.2016

Zmeny v uložení pokuty zo strany správcu dane od 1.1.2016

 

Novelou zákona o správe daní (daňového poriadku) došlo k niekoľkým významným zmenám, ktoré sú zaujímavé pre každého podnikateľa.

Dôležitou zmenou je možnosť podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola do 15 dní odo dňa:

-          spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,

-          doručenia oznámenia o daňovej kontrole,

-          doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,

-          doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.

Jednoducho povedané, v prípade začatia daňovej kontroly máte 15 dní na to, aby ste prípadné chyby opravili a podali dodatočné daňové priznanie, nakoľko to následne ovplyvní aj výšku pokuty. Ak teda začne daňová kontrola a do 15 dní podáte dodatočné daňové priznanie, správca dane Vám uloží pokutu v nižšej sadzbe – dvojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB, najmenej však 7% ročne.  Ak by ste chybu neopravili a nepodali dodatočné daňové priznanie, správca dane by Vám uložil pokutu vo vyššej sadzbe – trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB, najmenej však 10% ročne. V prípade, že spoločnosť zistí chybu a následne podá dodatočné daňové priznanie (pred oznámením o začatí daňovej kontroly), tak výška pokuty je vo výške základnej úrokovej sadzby ECB, najmenej však 3%. Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do uplynutia 15-dňovej lehoty na podanie dodatočného daňového priznania po oznámení daňovej kontroly. Z uvedeného vyplýva, že čím skôr podáte dodatočné daňové priznanie, tým nižšiu sankciu zaplatíte, keďže správca dane počíta pokutu za dni.

Uvádzame niekoľko príkladov:

  1. Príklad – uloženie pokuty po daňovej kontrole:

Spoločnosť podala riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2014. Oznámenie o daňovej kontrole bolo doručené 16.3.2016. Následne sa daňovou kontrolou zistí, že daň z príjmov mala byť vyššia o 2000 EUR. Daň mala byť pôvodne uhradená 31.3.2015. Počet dní omeškania, za ktoré sa bude počítať pokuta je do 31.3.2016, pretože oznámenie o DK bolo doručené 16.3.2016. V súčasnosti je 3-násobok základnej úrokovej sadzby ECB nižší ako 10%, čiže sa použije sadzba minimálne 10% ročne.

2000 x 10%  x 365 = 200 EUR

    365

Podľa  daňového poriadku platného do 31.12.2015 by bola pokuta vo výške 200 EUR.

  1. Príklad – uloženie pokuty v prípade podania dodatočného DP po doručení oznámenia o začatí daňovej kontroly

Spoločnosť podala riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2014. Oznámenie o daňovej kontrole bolo doručené 16.3.2016. Spoločnosť zistí, že daň z príjmov mala byť vyššia o 2000 EUR a podá dodatočné daňové priznanie  31.3.2016. Daň mala byť pôvodne uhradená 31.3.2015. Počet dní omeškania, za ktoré sa bude počítať pokuta je do 31.3.2016. V súčasnosti je 2-násobok základnej úrokovej sadzby ECB nižší ako 7%, čiže sa použije sadzba minimálne 7%.

2000 x 7%  x 365 = 140 EUR

                    365

  1. Príklad – uloženie pokuty po podaní dodatočného DP pred daňovou kontrolou

Spoločnosť podala riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2014. Následne zistí, že daň z príjmov mala byť vyššia o 2000 EUR a podá dodatočné daňové priznanie  31.3.2016. Daň mala byť pôvodne uhradená 31.3.2015. Počet dní omeškania, za ktoré sa bude počítať pokuta je do 31.3.2016. V súčasnosti je základná úroková sadzba ECB nižšia ako 3%, čiže sa použije sadzba minimálne 3% ročne.

2000 x 3%  x 365 = 60 EUR

                    365

Podľa  daňového poriadku platného do 31.12.2015 by bola pokuta vo výške 100 EUR.

 

Copyright 2015 - 2020 © uctovnictvo-jagespis