Pracovná cesta a cestovné náhrady.


Pracovná cesta a cestovné náhrady.

 

Mnohým podnikateľským subjektom stále nie je jasné ako je potrebné vyúčtovať pracovnú cestu a s ňou spojené náhrady. V nasledujúcom článku sa pokúsime ozrejmiť danú problematiku.

 

     Pracovná cesta v zmysle Zákona o cestovných náhradách je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, pričom pravidelným pracoviskom zamestnanca  sa rozumie miesto výkonu práce písomne dohodnuté so zamestnancom.

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu je povinný v zmysle §3 Zákona o cestovných náhradách písomne určiť podmienky pracovnej cesty miesto nástupu na pracovnú cestu , miesto výkonu práce na pracovnej ceste, čas trvania pracovnej cesty, spôsob dopravy pri pracovnej, miesto skončenia pracovnej cesty.

     Zamestnanec je do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty povinný predložiť zamestnávateľovi všetky doklady súvisiace s pracovnou cestou a vrátiť nevyúčtovaný preddavok. Lehotu je možné predĺžiť napr. v kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so zamestnancom, najviac však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta ukončená.

Zamestnávateľ je povinný do 10 dní od predloženia  dokladov vyúčtovať pracovnú cestu a vyplatiť nároky zamestnanca. Lehotu je tiež možné predĺžiť najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.

 

V zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:

  1. 1.      Náhrada preukázaných cestovných výdavkov - Cestovnými výdavkami sa rozumejú výdavky na cestovné lístky (pri použití autobusu a vlaku), výdavky na letenky (pri použití lietadla), výdavky na MHD...

V prípade, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije  súkromné motorové vozidlo, patrí mu základná náhrada 0,183 EUR za každý 1 km a náhrada za spotrebované pohonné látky.

  1. 2.      Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie - náhrada výdavkov za ubytovanie patrí zamestnancovi na základe predložených dokladov o ubytovaní, ktoré musia obsahovať základné náležitosti účtovného dokladu.
  2. Stravné - Suma stravného je stanovená  v závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Sumu stravného pri tuzemskej pracovnej ceste ustanovuje opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. S účinnosťou od 31.10.2014 sú v platnosti tieto sumy stravného:
  • 4,20 Eur pre časové pásmo od 5 hodín do 12 hodín, 
  • 6,30 Eur pre časové pásmo nad 12 hodín do 18 hodín, 
  • 9,80 Eur  pre časové pásmo nad 18 hodín. 

Stravné sa zamestnancovi kráti, ak mu bolo preukázateľne poskytnuté bezplatné stravovanie za ktorýkoľvek deň na tuzemskej pracovnej ceste nasledovne:

Raňajky  -  25 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín,

Obed  - 40 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín,

Večera -  35 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

     Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty sú stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Základná sadzba stravného pre zahraničnú pracovnú cestu je stanovená v závislosti od dĺžky trvania zahraničnej pracovnej cesty nasledovne:

 

  Trvanie zahraničnej pracovnej cesty          Náhrada stravného

  do 6 hodín vrátane                                         25% základnej sadzby stravného

  nad 6 hodín až 12 hodín                                 50% základnej sadzby stravného

  nad 12 hodín                                                  100% základnej sadzby stravného

 

Stravné sa zamestnancovi kráti, ak mu bolo preukázateľne poskytnuté bezplatné stravovanie za ktorýkoľvek deň na zahraničnej pracovnej ceste nasledovne:

Raňajky  - 25 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín,

Obed  - 40 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín,

Večera -  35 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín.

 

Pracovné cesty a cestovné náhrady Vám vyúčtujeme aj v JAGESPIŠ – Consulting.

Copyright 2015 - 2020 © uctovnictvo-jagespis