Odmena konateľa za výkon funkcie a s tým spojené odvodové povinnosti


 

odmena konateľa 


     Konateľ môže za výkon funkcie konateľa poberať odmenu. Funkciu konateľa môže konateľ spoločnosti vykonávať aj bez nároku na odmenu. V tomto prípade odporúčame písomne uzavrieť napr. zmluvu o výkone funkcie konateľa bezodplatne. Ak konateľ spoločnosti vykonáva funkciu konateľa bez nároku na odmenu a zároveň nie je zamestnaný vo vlastnej spoločnosti ani u iného zamestnávateľa a nie je ani SZČO, tak sa nepovažuje pre účely sociálneho poistenia za zamestnanca a teda neplatí odvody do sociálnej poisťovne. Z pohľadu zákona o zdravotnom poistení je samoplatiteľom, čo v praxi znamená, že je povinný platiť minimálne poistné na zdravotné poistenie /pre rok 2015 je to suma 57,68 €/

 

     V prípade, že konateľ za výkon funkcie odmenu poberá, z pohľadu zákona o dani z príjmov ide o príjem zo závislej činnosti a teda pre účely sociálneho poistenia nadobúda konateľ postavenie zamestnanca.  Konateľ ako aj zamestnávateľ (spoločnosť) sú povinní platiť poistné na sociálne poistenie v závislosti od toho, či majú právo na pravidelný mesačný príjem alebo na nepravidelný príjem. V prípade pravidelného mesačného príjmu zamestnanec aj zamestnávateľ platia poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a zamestnávateľ  poistné do rezervného fondu solidarity; v prípade nepravidelného príjmu platia len poistné na dôchodkové poistenie a zamestnávateľ ešte poistné do rezervného fondu solidarity.

 

     Pre účely zdravotného poistenia sa pravidelný a nepravidelný príjem nerozlišuje. Z pohľadu zákona o zdravotnom poistení sa za zamestnanca považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov. Tu je však potrebné zdôrazniť skutočnosť, že fyzická osoba sa na účely zákona o zdravotnom poistení  nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti. Osobu poberajúcu príjem v nepravidelných intervaloch prihlasuje a odhlasuje zamestnávateľ iba na jeden deň, a to na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň. V praxi to znamená, že konateľ pri nepravidelnom príjme má povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni na obdobie, kedy nepoberá príjem zo závislej činnosti,  ako samoplatiteľ a odvádzať si poistné.

 

Odmena konateľa a prehľad odvodových povinností:

Odmena konateľa

 

Sadzba poistného

Pravidelný mesačný príjem

Nepravidelný príjem

Nemocenské poistenie

zamestnanec

1,40%

-

 

zamestnávateľ

1,40%

-

Starobné dôch. Poistenie

zamestnanec

4,00%

 

zamestnávateľ

14,00%

Invalidné poistenie

zamestnanec

3,00%

 

zamestnávateľ

3,00%

Poistenie v nezamestnanosti

zamestnanec

1,00%

-

 

zamestnávateľ

1,00%

-

Úrazové poistenie

zamestnávateľ

0,80%

-

-

Garančné poistenie

zamestnávateľ

0,25%

-

-

Rezervný fond solidarity

zamestnávateľ

4,75%

Zdravotné poistenie

zamestnanec

4%

 

zamestnávateľ

10%

 

V prípade potreby podrobnejších informácií nás neváhajte kontaktovať, radi Vám poradíme na základe Vašich konkrétnych podmienok. 

Copyright 2015 - 2020 © uctovnictvo-jagespis